Skip til hoved indholdet

Beboerdemokratiet er en af grundpillerne i Boligforeningen Ringgården. Centralt placeret i dette er afdelingsbestyrelsen, der er valgt af afdelingens øvrige beboere til at repræsentere dem i spørgsmål om afdelingens drift og til at varetage afdelingens interesser bedst muligt.

En af afdelingsbestyrelsens fornemmeste opgaver er være katalysator for de ideer og ønsker, der opstår i afdelingen.

Det vil i praksis sige, at afdelingsbestyrelsen, i samarbejde med Administrationen, undersøger rammerne for beboernes ønsker, inden forslagene præsenteres på et afdelingsmøde, hvor de skal godkendes, inden de eventuelt sættes i værk.

Jo bedre forberedt forslagene er, jo nemmere er det for beboerne at tage stilling til, om forslagene skal godkendes. Afdelingsbestyrelsen kan således medvirke til at beboerdemokratiet bliver effektivt og dynamisk.

Det er også afdelingsbestyrelsens opgave at føre tilsyn med afdelingens økonomi og vedligeholdelse.

Afdelingernes beboere vælger repræsentanter til Ringgårdens øverste myndighed, repræsentantskabet. Ud af sin midte vælger repræsentantskabet Ringgårdens organisationsbestyrelse, der er boligorganisationens ledelse.

 

Bliv klogere på


 • Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed

  På afdelingsmødet vedtager beboerne afdelingens budget og træffer beslutning om vedligeholdelse, forbedringer og aktiviteter i afdelingen.

  Afdelingsmødet vælger en afdelingsbestyrelse til at føre sine beslutninger ud i livet.

  Dagsorden og forslag til afdelingsmødet

  Dagsorden for det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde skal som minimum have disse punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

  3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

  4. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer.

  6. Eventuelt.

  Afdelingsmødet træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse.

   

  Læs mere om Afdelingsmødet

 • Afdelingsbestyrelsen har kun kompetence til at gennemføre det, som afdelingsmødet har besluttet

  Afdelingsmødet vælger en afdelingsbestyrelse til at føre sine beslutninger ud i livet.

  Afdelingsbestyrelsens beføjelser

  Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen jf. NV § 20, stk. 7.  Derudover skal bestyrelsen:

  • Godkende driftsbudgettet.

  • Godkende årsregnskab.

  • Forelægge budgettet til godkendelse på afdelingsmødet.

  • Forelægger de overordnede rammer for arbejder og aktiviteter i afdelingen.

  • Forelægge årsregnskab til godkendelse på afdelingsmødet, hvis afdelingsmødet ønsker det.

   

  Afdelingsbestyrelsen har krav på at blive orienteret, når der ansættes og afskediges medarbejdere. De har også krav på at deltage i et og fem-årsgennemgang af byggeriet efter LAB § 154 og skal orienteres om resultatet af gennemgang.

  I forbindelse med sin godkendelse af afdelingens driftsbudget og årsregnskab har afdelingsbestyrelsen ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab. Uenighed om budgettet mellem Administrationen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet afklares af Organisationsbestyrelsen og i sidste instans Beboerklagenævnet eller Aarhus Kommunes tilsyn.

   

  Læs mere om Afdelingsbestyrelsen

 • Repræsentantskabet er ikke én enhed, men en forsamling

  Den øverste myndighed i boligorganisationen er en generalforsamling eller et valgt repræsentantskab. Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde mindst én gang om året, hvor der bl.a. træffes beslutning om:

  • Ringgårdens byggepolitik.

  • Køb, salg eller væsentlig forandring af Ringgårdens ejendomme.

  • Iværksættelse af nybyggeri.

  • Ændring af vedtægterne.

  • Regnskabsgodkendelse for boligafdelingerne og boligorganisationen.

  • Valg af revisionsfirma.


  Det er muligt for Ringgårdens beboere at stille forslag til repræsentantskabet. Hvis afdelingen vedtager forslaget, vil afdelingsbestyrelsens repræsentanter være forpligtet til at viderebringe forslaget til det årlige repræsentantskabsmøde.

  Repræsentantskabets beslutninger føres ud i livet af Organisationsbestyrelsen og/eller Administrationen.

  Der er nedsat tre udvalg under Repræsentantskabet: 

  Der er valg til udvalgene på Repræsentantskabsmødet. 

  Læs mere om Repræsentantskabsmødet.

 • Medlemmer

  Organisationsbestyrelsen består af syv medlemmer. De seks medlemmer vælges af repræsentantskabet på det årlige repræsentantskabsmøde - derudover vælger medarbejderne en medarbejderrepræsentant.

  Det overordnede ansvar

  Det er organisationsbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for Ringgårdens drift og økonomi.

  I dagligdagen sker ledelsen dog gennem direktøren og de øvrige medarbejdere.

  Organisationsbestyrelsen skal holde øje med udviklingen i omverdenen og vurdere konsekvenserne for organisationen. Det kan f.eks. være udviklingen i kommunen så som:

  • Boligmarked og flyttemønstre

  • Befolkningsudvikling - til-/fraflytning, aldersfordeling

  • Kommunalpolitik og erhvervsudvikling.

   

  Det kan dog også være den mere generelle udvikling i samfundet så som:

  • Politiske tiltag

  • Økonomiske udsving

  • Teknologi

  • Sociale forhold.


  Organisationsbestyrelsen skal sikre, at organisationen udvikler sig i takt med muligheder og krav fra omverdenen.

  Udvikling er en af organisationsbestyrelsens vigtigste opgaver, og Organisationsbestyrelsen skal sikre, at boligerne kan lejes ud – også om fem og 10 år.

  Det er derfor vigtigt at justere i forhold til ændringer i efterspørgslen og behovet hos både de nuværende og de fremtidige beboere.

   

  Vil du vide mere om Organisationsbestyrelsen - så læs med på Mød Organisationsbestyrelsen.

Kom nemt videre


 • Find min afdeling

 • Jeg har brug for at kontakte Organisationsbestyrelsen

 • Jeg vil vide mere om afdelingsmødet

Sidder du i afdelingsbestyrelsen?

Er du afdelingsbestyrelsesmedlem og ønsker du at blive klogere på driften af en boligorganisation, så har vi samlet en masse nyttig viden til dig på MinSide