Skip til hoved indholdet

Der indkaldes hermed til ordinært Repræsentantskabsmøde

13. juni 2024 med ankomst fra kl. 16.30

På Ungecentrene, Skanderborgvej 156, 8260 Viby J

Program

16.30 Ankomst
17.00 Velkomst og fællessang
17.10 Oplæg ved Rikke Sejthen, stifter af Hjemløs i Aarhus og sang-salon v/guitarist Mikkel Julius
18.00 Tapas og hygge
19.00 Repræsentantskabsmøde
21.00 Eventuelt

Herefter kaffe.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet

 1. Godkendelse af forretningsorden

 2. Valg af dirigent

 3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år*
  - herunder orientering om arbejdet med handlingsplaner for beboerdemokratiet i hele Ringgården

 4. Forelæggelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskaber til godkendelse med påtegning af revisor **

 5. Forelæggelse af budget

 6. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til Organisationsbestyrelsen senest to uger før mødet, og vil blive tilsendt Repræsentantskabet senest en uge før mødet.

 7. Valg af tre medlemmer til Organisationsbestyrelsen:
  På valg er: Annie Axelsen, Afd. 8, Heine K. Jensen, Afd. 15A, Lis Sørensen, Afd. 6, som alle modtager genvalg.

 8. Valg af suppleanter

 9. Valg af to medlemmer til redaktionsudvalget for beboerbladet Update for en 1-årig periode.
  På valg er: Dorthe Andersen, afd. 4, som modtager genvalg. Derudover vælges ét yderligere medlem.

 10. Valg af et medlem til uddannelses- og arrangementsudvalget for en 2-årig periode.
  På valg er: Susanne Jensen, afd. 14C, som modtager genvalg.

 11. Valg af et medlem til bedømmelsesudvalget/Miljøfonden.
  På valg er: Susanne Jensen, afd. 14C, som modtager genvalg.

 12. Valg af revisor
  På valg er Revisionsfirmaet Beierholm.

 13. Uddeling af Miljøpris

 14. Eventuelt

*       Organisationsbestyrelsens skriftlige årsberetning udsendes senest en uge inden mødet.

**    Du finder alle årsregnskaber for 2023 via linket nedenfor. Dog er de først Dog er de først tilgængelig 1. juni 2024.

Læs referat fra tidligere repræsentantskabsmøder

Alle beboerdemokrater er inviteret

Ligesom sidste år inviteres både repræsentanter, øvrige beboerdemokrater og medarbejdere til at deltage i repræsentantskabsmødet. Det betyder, at der til repræsentantskabsmødet være to roller: Repræsentanter med stemme- og taleret samt øvrige deltagere, der er med som gæster.

Repræsentanter

…er delegerede til repræsentantskabet og udpeget enten ved direkte valg på afdelingsmødet eller af afdelingsbestyrelsen. Repræsentanter er forpligtede til at møde til repræsentantskabsmødet, men kan ved lovligt forfald erstattes af suppleant.

Repræsentanter har tale- og stemmeret og fra hver boligafdeling vælges et medlem for hver påbegyndt 40 boliger i afdelingen, dog højest fem og mindst to repræsentanter.

Beboerdemokrater

…er i udgangspunktet gæster til repræsentantskabsmødet, og det vil derfor på dagen afgøres, om man som gæst har observatørrolle, eller om man deltager med taleret på repræsentantskabsmødet.

Tilmeld dig mødet

Af hensyn til bestilling af forplejning, opgørelse over stemmeberettigede mv. vil vi gerne have tilmelding til repræsentantskabsmødet. Det er som noget nyt også muligt at tilmelde sig som afdelingsbestyrelsesmedlem - dette angiver du på tilmeldingen, du finder ved at klikke på linket.

Kom nemt videre


 • Vedtægter

 • Årsberetning

 • Vil du stille op til Organisationsbestyrelsen?

Materiale

Her finder du indkaldelsen, forslag og andet relevant materiale til mødet.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til organisationsbestyrelsen senest to uger før mødet og vil blive tilsendt repræsentantskabet senest en uge før mødet.

Vil du stille op til Organisationsbestyrelsen?

Udfyld kandidatpræsentationen og send den til os snarest, så vil du som kandidat blive præsenteret her forud for mødet. Det er muligt at opstille helt frem til valghandlingen på mødet. Er du ikke udpeget/valgt som repræsentant, men ønsker at opstille på selve mødet, skal du kontakte et medlem i Organisationsbestyrelsen inden.

Opstillede kandidater

Det er muligt at stille op som kandidat til Organisationsbestyrelsen. 

Følgende har meldt deres kandidatur på forhånd. 

Vil du stille op til vores udvalg?


På Repræsentantskabsmødet kan du stille op og blive valgt til at deltage i vores udvalg. 

Der er tre udvalg: 

Bliv klogere på Repræsentantskabet


 • Den øverste myndighed i boligorganisationen er en generalforsamling eller et valgt repræsentantskab. Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde mindst én gang om året, hvor der bl.a. træffes beslutning om:

  • Ringgårdens byggepolitik.

  • Køb, salg eller væsentlig forandring af Ringgårdens ejendomme.

  • Iværksættelse af nybyggeri.

  • Ændring af vedtægterne.

  • Regnskabsgodkendelse for boligafdelingerne og boligorganisationen.

  • Valg af revisionsfirma.


  Det er muligt for Ringgårdens beboere at stille forslag til repræsentantskabet - dette gøres på de årlige afdelingsmøder. Hvis afdelingen vedtager forslaget, vil afdelingsbestyrelsens repræsentanter være forpligtet til at viderebringe forslaget til det årlige repræsentantskabsmøde.

  Repræsentantskabets beslutninger føres ud i livet af Organisationsbestyrelsen og/eller Administrationen.

 • Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og repræsentanter for boligafdelingerne. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling.

  Det er afdelingsmødet der beslutter, hvem der skal repræsentere afdelingen, og dermed være en del af Repræsentantskabet.

  Afdelingsmødet beslutter om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet.

 • Det afhænger af, hvor mange boliger der er i din afdeling. 

  Fra hver boligafdeling vælges et medlem for hver påbegyndt 40 boliger i afdelingen, dog højest 5 og mindst 2 medlemmer samt et lige så stort antal suppleanter.