Mange gode ansøgninger til årets miljøpris

På årets repræsentantskabsmøde skulle Ringgårdens Miljøpris uddeles for fjerde gang. Der var 60.000 kr. ekstra i puljen fra et af sidste års projekter, som ikke kunne realiseres. Det betød, at der var penge til fire af de fem spændende og engagerede ansøgninger, vi havde modtaget. Tillykke til afd. 11, 29, 36 og 38.

Afd. 11 Skovvangsvej, 45.000 KR.
Klar til el-delebilsordning

Afdelingen ønsker at indgå i en el-delebil ordning med firmaet TADAA. Der er ansøgt om midler til at etablere en ladestander med to udtag.

Forventet resultat:
• beboerne får nem adgang til en el-delebil

• projektet vil fremme interessen for deleøkonomi

• projektet giver mulighed for aktivt at vælge en miljørigtig biltransport

Bedømmelsesudvalget: I en boligforening som Ringgården, giver det mening, at vi udnytter det fællesskab, der ligger i deleøkonomi. Det vil være til gavn for mange af afdelingens beboere. Samtidig får vi færre biler på vejene. Udvalget havde dog gerne set, at der var lavet en beboerundersøgelse for at vejre interessen blandt beboerne, og anbefaler at der laves en sådan før projektet søsættes. Afdelingen får ikke det fulde ansøgte beløb, men må selv prioritere delvis finan-siering.

 

Afd. 29 Skejbytoften, 13.000 KR.
Bokashi-kompostering

Afdelingen ønsker at etablere en
BOKASHI-kompostering af madaffald, som et pilotprojekt i ti boliger.

BOKASHI-kompostering er en gærbaseret kompostering af organisk affald fra husholdninger (madrester og grønt affald), som foregår i lukket beholder i boligen. Komposten blandes med jord i en udendørs ’jordfabrik’, som producerer næringsrig jord til brug i afdeling-ens grønne udearealer.

Forventet resultat:
• skabe en fælles interesse omkring minimering af affald

• komposten forbedrer jordkvalite- ten i afdelingen

Bedømmelsesudvalget: Et spændende forsøg på at minimere mæng-den af organisk materiale som sendes til forbrænding.
Det skal dog bemærkes, at anlæg og drift alene er beboernes ansvar, det må ikke involvere ejendomsfunktionærerne.


Afd. 36 Aarhus ø, 8.000 KR.
opvaskemaskine i fællesrum

Afdelingens beboere bruger flittigt fælleslokalet, men erkender også, at lysten til ”gammeldags” opvask efter en fest med mange mennesker ikke er det, der trækker mest.
Det har medført et miljømæssigt uheldigt stort forbrug af engangs- plastic-service. Afdelingen ansøger derfor om midler til indkøb af en opvaskemaskine.

Forventet resultat:
• minimere mængden af plastic affald

• sikre en opvask som er mindre vandforbrugende end en gammeldags opvask.


Bedømmelsesudvalget: Det er glædeligt, at de unge beboerer i afd. 36 tænker på grøn omstilling på alle niveauer. Derfor støttes projektet delvist, men afdelingen må selv medfinansiere. Afdelingsbestyrelsen må hurtigst muligt og i samarbejde med inspektøren få installeret en passende opvaskemaskine.

 

Afd. 38 bakkehusene, 26.000 KR.
regnvandstønder

Afdelingens haveudvalg ønsker at indkøbe og opsætte seks regnvandstønder til opsamling af tagvand fra bebyggelsen. Regnvandet skal både bruges til vanding i de private gårdhaver og til vanding af de fælles højbede i friarealerne.


Regnvandstønderne ses også som
et lille mødested ved gavlene.

Forventet resultat:
• forbruget af drikkevand til vanding reduceres

• initiativet vil inspirere til at tænke miljørigtigt også på andre områder

Bedømmelsesudvalget: Et fint initiativ som er med til at fremme afdelingens grønne profil. Det anbefaler at projektet realiseres i samarbejde med inspektøren.

Med de tildelte Miljøpriser 2019 har vi i alt uddelt kr. 92.000 kr. Rest-beløbet på 28.000 kr. overføres til 2020 Miljøpuljen.