Mange gode ansøgninger til årets miljøpris

Bedømmelsesudvalget valgte i år at uddele midler til fem projekter, og i år var puljen ekstra stor. Ud over den årlige pulje på 60.000 kr., var der 25.000 kr. fra sidste års pulje, og ekstrabevilligede 100.000 kr. I alt 185.000 kr. til uddeling. Trods de ekstra penge til uddeling, var der dog ikke penge nok til at honorere alle indkomne forslag.

Afd. 4 ,Silkeborgvej, 60.000 kr.
Regnvandsanlæg til kalkfrit vaskevand

Afd. 4 søgte om støtte til et regnvandsanlæg med nedgravet opsamlingstank, som skal levere kalkfrit vand til vaskeriet.
Det er sund fornuft at bruge regnvand i stedet for drikkevand i vaskeriet. Beboerne sparer penge, samtidig er de med til at spare på naturens ressourcer. Endvidere er opsamling af regnvand med til at aflaste kloakkerne, når der er voldsomme og langvarige skybrud, som vi har oplevet de senere år.

Der er altså flere gode grunde til at bedømmelsesudvalget har valgt at tildele afdelingen en delfinansiering på 60.000 kr. Herudover roses afdelingen for at prioritere at bruge midler til en miljøindsats.

Afd. 6, Møllevangen, 9.000 kr.
Højbede i gården – aktivitet og biodiversitet

Afd. 6 ansøgte om midler til indkøb af seks højbede, der placeres forskellige steder i gårdarealet. Målet er, at give de beboere, der ønsker det, mulighed for at dyrke grøntsager, blomster mv. Især de beboere, som ikke har altan. Målet er også at lokke flere beboere ned i udearealerne, og der er noget at samles om. Beboerne, som vil låne et højbed, kan tilmelde sig for et år ad gangen.

Bedømmelsesudvalget har valgt at honorere ansøgningen med 9.000 kr. med begrundelsen, at der her er tale om et projekt, hvor der er fokus på både øget naturindhold/biodiversitet i byen og social bæredygtighed.

Afd. 30, Hjortshøj Møllevej, 36.000 kr. 
Dele el-ladcykel

Afdelingen, som er en del af Andelssamfundet i Hjortshøj, ansøgte om midler til en dele el-ladcykel med tilhørende skur og solceller til opladning af cykel. Cyklen skal være et miljømæssigt godt alternativ til bilen og samtidig være med til at styrke fællesskabet i afdelingen.

Bedømmelsesudvalget har valgt at tildele afd. 30 en delfinansiering på 36.000 kr., der dækker indkøb af el-cyklen og en mindre del af udgifterne til skur og ladestation.

AFD. 31 ,CASA NOVA, 10.000 KR. 
AFFALDS-NUDGING

Afdelingen ansøgte om midler til at gøre det nemmere at sortere affaldet rigtigt. Det vil ske gennem nudging tiltag
(se forklaring side 20). Ex tryk af plakater til affaldsskuret, maling af fodspor på fliserne for at vise vej til affaldscontainerne samt mulighed for nemmere affaldssortering i lejemålene.

Bedømmelsesudvalget har valgt at tildele afd. 31 et beløb på 10.000 kr. med begrundelsen, at det er et godt initiativ, da affaldssortering er et problem, der skal løses og gerne gøres attraktivt.

Afd. 33, 34 og 35, LÆRKEHAVEN, 70.000 KR.
lÆRKEHAVEN goes (more) green

De tre Lærkehave-afdelinger skriver i deres ansøgning: Vores tre afdelinger bygger allerede på et grønt fundament – men vi vil mere… Vi omsætter ord til handling i projektet ”Lærkehaven Goes (more) Green”.
Visionen er at øge udendørs samvær på tværs af generationer og afdelinger.
I løbet af året afholdes sociale arrangementer, hvor der i fællesskab skabes miljø-forbedrende initiativer med fokus på at øge naturindholdet med større biodiversitet, gode levemuligheder for forskellige smådyr og flere planter med spiselige frugter til glæde for både dyr og mennesker.
Afdelingerne har allerede holdt en naturdag med stor succes, hvor billederne ovenover stammer fra.
Formålet med ”Lærkehaven Goes (more) Green” er både at bidrage til miljøforbedrende tiltag og reducere uhensigts-mæssig miljøbelastning, men ligeså vigtigt er det at sikre den åbne dialog om miljøet omkring os, så tiltagene forbliver en vedvarende ændring af vaner hos de enkelte beboere.

Bedømmelsesudvalget har valgt at tildele afdelingerne i Lærkehaven en delfinansiering til projektet på 70.000 kr. med begrundelsen, at det er et flot eksempel på samarbejde på tværs af afdelinger om et fælles mål om mere natur og flere gode oplevelser.