Vores miljøpolitik

Formålet med Ringgårdens miljøpolitik er at gøre boligforeningens grønne profil endnu grønnere. Ikke kun når vi bygger nyt, men også når vi renoverer – og ikke mindst i den daglige drift og vedligehold af afdelingerne.


Ringgårdens Miljøpolitik blev vedtaget af repræsentantskabet i 2011.
Forslaget blev udarbejdet af et miljøudvalg med repræsentanter for både beboerdemokratiet og ansatte samt en ekstern miljøkonsulent.
Udvalget arbejder videre med konkrete handlingsplaner, der skal konkretisere de overordnede målsætninger. 


Ringgårdens Miljøpolitik 2011
I Boligforeningen Ringgården ønsker vi at tage ansvar for en udvikling af vores boligområder, hvor social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed er målet.

Vi ønsker, at Ringgårdens bebyggelser altid belaster miljøet mindst muligt – til gavn for Ringgårdens beboere og miljøet.

Vi ser klimaudfordringen med behovet for markant reduktion af CO2-udledningen som en vigtig del af indsatsen.
Vores fokus er derfor både driftsenergi, miljørigtige materialer og et godt indeklima. Men også helt konkret at bevare og styrke de ”grønne områder” i vores bebyggelser.

Vi gør Ringgårdens grønne profil endnu grønnere, når vi bygger nyt, og når vi renoverer. Og ikke mindst i den daglige drift og vedligehold – både i administrationen og i afdelingerne.

Vi vil fortsat være eksperimenterende og innovative for at finde de bedste løsninger for Ringgårdens beboere og for miljøet.

Med udgangspunkt i beboerdemokratiet vil vi sikre Ringgårdens beboere sunde og smukke boliger – i bæredygtige boligområder, som beboerne har indflydelse på og kan være stolte af.


Ringgårdens miljøstandarder
Boligforeningen Ringgården opfører altid nybyggeri som minimum efter Bygningsreglementets bedste lavenergiklasse.

Ringgården vil arbejde for renoveringer, som minimum opfylder Bygningsreglementets gældende standard for nybyggeri – både når det omfatter renovering af hele klimaskærmen*, og når vi renoverer enkelte bygningsdele.

Ved indkøb til drift og vedligehold vil vi anvende de mest miljøoptimerede produkter.

Ringgården prioriterer udearealer med smukke, sikre og gode muligheder både for beboerne og for lokal flora og fauna. Det vil sige fokus på gode opholds- og legemuligheder og på at anvende forskellige lokale plantesorter og på miljørigtig drift.


Vi har som målsætning 2011:

  • Ringgården har mere end 100 boliger i minimum lavenergiklasse 1 eller lavenergiklasse 2015
  • Der er udarbejdet et sæt minimumsmiljøstandarder til brug ved udbud af nybyggeri og renovering og til brug ved indkøb af driftsmidler


Vi har som målsætning 2015:

  • 10% af Ringgårdens boliger er energimærkede efter de to bedste energistandarder
  • Vi har lavet grønne regnskaber som et pilotprojekt i en afdeling
  • Vi har udviklet en grøn præmieringsordning for vores boligafdelinger
  • Vi har realiseret minimum én energineutral** Ringgården bebyggelse
  • Vi har CO2-neutrale*** bebyggelser i Ringgården


Vi har som målsætning 2020:

        • Der er realiseret minimum én Ringgården bebyggelse i BOLIG+ standard****


Ordforklaringer

* Klimaskærmen
Klimaskærmen er den del af bygningen, der adskiller det ydre miljø med det indendørsmiljø. Klimaskærmen er altså en samlet betegnelse for ydervægge, fundament, terrændæk, tag, vinduer og døre.

** Energineutral
En energineutral bygning er på årsbasis energineutral, dvs. at den, når årsregnskabet gøres op, har produceret lige så meget energi, som den har brugt til drift.

Ringgårdens to ungdomsbolighuse på havnen er energineutrale.

*** CO2-neutral
En bygning er CO2-neutral, enten hvis den energi, bygningen bruger, kommer fra CO2-neutrale eksterne leverandører (f.eks. strøm fra vindmøller/varme fra CO2-neutrale fjernvarmeværker), og/eller hvis bygningen selv producerer CO2-neutral energi (f.eks. solceller, solvarme).

Der er pt. ikke CO2-neutrale bygninger i Danmark. Hvis Aarhus Fjernvarme var CO2-neutral, ville de to ungdomsboligbyggerier på havnen være CO2 neutrale. Bygningerne er altså kun næsten CO2 neutrale.

**** BOLIG+ standard
En BOLIG+ bygning opfylder de 5 BOLIG+ dogmer:

1. Energineutralitet på årsbasis inkl. 1.700 kWh el til privatforbrug pr. boligenhed

2. Intelligent og betjeningsvenlig bolig

3. Fleksibilitet i brug og over tid

4. Godt og sundt indeklima

5. Arkitektonisk kvalitet og tilpasning til lokal infrastruktur, klima og naturindhold

BOLIG+ adskiller sig fra de øvrige definitioner, som udelukkende handler om boligens drift ved at inkludere det private elforbrug til belysning, tv, computere m.m.

Fem boliger i afd. 15A i Holme opfylder næsten kravene til BOLIG+. De er energineutrale på årsbasis, dog kun inkl. 780 kWh el til privatforbrug pr. bolig.