Renovering af afd. 1

Renovering af Ringgårdens ældste afdeling - afd. 1 på Tage Hansens Gade ved Amtssygehuset - er så gennemgribende, at de utidssvarende boliger fra 1938-40 forvandles til nye topmoderne boliger. Også energimæssigt har afdelingen fået et kæmpe løft.

Fra Ringgaden ser afd. 1 stort set set ud, som den altid har gjort med sine solide røde murstensfacader fra slutningen af 1930'erne. Men straks man kommer ind mellem blokkene, er det tydeligt, at afdelingen har fået en markant og moderne ansigtsløftning. Bagtil har blokkene fået en let tilbygning i glas og stål, som giver plads til altaner og karnapper, der sikrer fine lysindfald i boligerne. 
De gamle tørrelofter er omdannet til tagboliger, og på to af blokkene opføres en ekstra etage - som blandt andet rummer beboernes fællesfaciliteter. Øverst oppe er en tagterrasse med udsigt over byen.

Afd1

 

Tilbygningen med altaner og karnapper giver bebyggelsen en ansigtsløftning...


Også et energiløft...

Der er flere synlige tegn på afdelingens energiløft. På tagene af de to midterste blokke etableres solcellemarker, hvor beboerne kan høste energi til fælles brug - udendørsbelysning, belysning i opgange, kældre og vaskerier. Andre synlige tegn er solfangere på tagene, der producerer varmt brugsvand. I fire af blokkene opsamles regnvand og ledes til vaskerierne - både for at spare på pengene og naturens ressourcer.
Herudover er boligerne energirigtigt isoleret. Der er anvendt energiglas og boligerne er udstyret med et varmegenvindingssystem. Efter renoveringen opfylder boligerne kravene til gældende energiklasse, og vi forventer, at udgifterne til forbrug halveres i forhold til tidligere. 

Baggrunden for renoveringen
Afdeling 1 var for 60 år siden foreningens stolthed, fordi den var forud for sin tid. Men efter nutidige forhold er den helt utidssvarende med alt for små boliger, der primært kun fik dagslys fra én side, og med badefaciliteter i kælderen. 
Et andet problem var støjen - både fra trafikstøj fra Ringgaden og nabostøj på grund af manglende isolering imellem boligerne. Læs mere om bekæmpelsen af vejstøjen her.

Afd1 Før1 Afd1 For2 Jpg
Før renoveringen - set fra Ringgaden Afdelingens gårdrum


En radikal løsning
Den største hindring for at skabe gode boligkvaliteter var de langsgående lejlighedsskel. Da Landsbyggefonden udpegede afd. 1 som demonstrationsprojekt, blev det muligt at vælge en ret så radikal løsning.
Kun de bevaringsværdige facader mod gaden er blevet stående. Al indmad - fra køkkener til etageadskillelser og skillevægge - blev fjernet.
På blokkenes bagside er der opført de nye lette tilbygninger med karnapper, altaner og trappetårn med elevatorer. Tilbygningerne tager naturligvis en bid af afdelingens gårdrum, og for at kompensere for dette, har vi valgt at flytte grønne arealer op i bygningen - dels som altaner dels som tagterrasser.
Alle de nye boliger er gennemlyste, og der er en stor variation af boligtyper; fra toværelses ældreegnede boliger på ca. 62 kvm til fire-værelses boliger på 118 kvm.
Ved at udnytte tørreloftet til nye tagboliger ender afdelingen med 140 boliger, hvor der før var 142 boliger.