Klageprocedure

Hvordan klager jeg?

Du indsender en skriftlig klage til:

Boligforeningen Ringgården
Dybedalen 1A
8210 Aarhus V.

eller send en mail til: klage@bf-ringgaarden.dk


Hvis henvendelsen ikke sker skriftlig, vil klagen blive afvist.
Det skal præciseres, at Boligforeningen Ringgården repræsenterer begge parter i en klagesag. Hvis administrationen skønner, at en klage ikke er berettiget, f.eks. en klage over ting som betragtes som almindelig adfærd eller støj, vil henvendelsen blive afvist.  

Klagebrevet skal indholde fulde navn og adresse på den/de beboere, der klages over. Ligeledes skal der klart fremgå, hvad der klages over, ligesom der, især ved klager over støjgener, skal oplyses dato og tidspunkt for, hvornår generne er foregået. Tidspunkterne er vigtige af hensyn til eventuelt videre behandling i Beboerklagenævnet.


Du kan se nærmere informationer om procedure for behandling af klagesager her.

Beboerklagenævnet

Når en klage ikke kan løses internt i Boligforeningen, kan sagen ende i Beboerklagenævnet, hvor der træffes en afgørelse om, hvad der fremover skal ske. Sager omkring almindelige overtrædelser af husordenen har en procedure, som er beskrevet herunder: 
 
Når Boligforeningen modtager en klage over overtrædelse af husordenen, rettes der henvendelse til den beboer, der klages over. Vedkommende vil i brevet blive informeret om klagens indhold.
Hvis der herefter inden for et halvt år modtages endnu en klage over samme beboer og samme forhold, sendes der endnu et brev til vedkommende. I dette brev gøres der her opmærksom på, at sagen vil blive overdraget til Beboerdemokratiet eller sendes til advokat med henblik på opsigelse, hvis der modtages endnu en klage.
Hvis 3. klagebrev modtages, kan sagen nu overdrages til Beboerklagenævnet.


Beboerklagenævnet er en uvildig instans nedsat af Aarhus Kommune. Nævnet fungerer ikke som en domstol, men er et forum, hvor begge parter i klagesagen bliver hørt med henblik på et fredeligt forlig.
En afgørelse i en beboerklagenævnssag kan i værste fald medføre, at den lejer der klages over, får en betinget opsigelse af sin lejeaftale. Dette betyder, at hvis der inden for et år blot én gang klages over samme forseelse, så kan lejemålet opsiges via Ringgårdens advokat.

Flere oplysninger om Beboerklagenævnet findes på Aarhus kommunes hjemmeside.