Ordensregler for Salen

 • Lejeren har adgang til lokalet fra kl. 13.00.
   
 • Lokalet skal rengøres og forlades senest næste dag kl. 10.00.
   
 • Lejeren af lokalet har ansvaret for, at festen/arrangementet forløber på en sådan måde, at musik og støj ikke virker generende for beboerne i området.

 • Det er ikke tilladt at benytte grill i forbindelse med leje af lokalet.
   
 • Musik skal ophøre kl. 01.00, og lokalerne skal være forladt senest kl. 02.00.
  Til orientering, så er strømmen til højtaleranlægget afbrudt i tidsrummet kl. 01.00 - 08.00.
   
 • Vinduer og døre må ikke stå åbne under festen af hensyn til generende støj.
   
 • Af- og pålæsning af varer skal ske ad bagdøren.
   
 • Parkering på fortov og græsarealer er ikke tilladt.
   
 • Lokalerne er røgfrie. Hvis man ønsker at ryge, bedes det foregå udenfor ved bagindgangen.
   
 • Efter endt brug af lokalerne skal rengøringen udføres efter de ophængte anvisninger. Alle rengøringsmidler samt klude forefindes.  

 

RENGØRING
Hvis servicemedarbejderen efter arrangementet vurderer, at lokalerne ikke er afleveret i korrekt rengøringsmæssig stand, efter de ophængte anvisninger, vil lokalerne efterfølgende blive rengjort til en timepris á kr. 151,00. Timetaksten er fastsat af boligforeningen Ringgården til at dække lønomkostningerne til servicemedarbejderen.

Dog kan timetaksten blive højere, hvis det viser sig, at servicemedarbejderen ikke kan nå at gøre rent, inden en ny lejer skal overtage lokalerne, og her vil der blive tilkaldt ekstra assistance fra et eksternt rengøringsfirma.
Timetaksten for ekstern assistance er betragtelig højere, ligesom der vil blive tillagt et weekend- og akuttillæg.

Udgiften til ekstra rengøring samt eventuelle mangler i lokalet, vil blive fratrukket det indbetalte depositum på 
kr. 1.000,00, og hvis denne udgift overstiger det indbetalte depositum, vil lejer efterfølgende få tilsendt en regning.

OBS!
Lejeren har ansvaret for, at ovennævnte bestemmelser overholdes, og er erstatningspligtig for evt. ødelæggelser af inventar og service. Overtrædelser medfører tab af muligheden for senere at kunne leje lokalerne.

NB!
Vær opmærksom på at der ikke forefindes kokke-/forskærerkniv i lokalet, så husk selv at medbringe en.

Husk altid at lukke alle vinduer og låse de to yderdøre, når lokalerne forlades.