Vi udvikler organisationen

I Ringgården er der gennemført flere projekter, som har til formål at udvikle organisationen, og flere er på vej. Det er projekter, der både sigter på at styrke beboerdemokratiet og skabe et godt arbejdsmiljø i Ringgården.


Uddannelsespakke for afdelingsbestyrelser 

Formålet er at ruste afdelingsbestyrelserne til at arbejde med mål og planlægning i afdelingerne, give dem indsigt i det beboerdemokratiske arbejde, gøre deres arbejde mere synligt i afdelingen m.m.

Et udvalg bestående af beboerdemokrater og medarbejdere har udarbejdet et årshjul, som indeholder følgende aktiviteter, der gentages hvert år: 

  • Introaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer afholdes i november
  • Weekendkonference for repræsentantskabet og medarbedjere afholdes hvert andet år som todagskonference
  • Fyraftensmøder når der er relevante emner på tapetet

 
Kommunikationsstrategi for organsiationsbestyrelsen


Målet er at styrke synligheden i forhold til hovedbestyrelsens og afdelingsbestyrelsernes mål og arbejde i forhold til den øvrige del af organisationen.
Kommunikationsplanen blev formuleret på baggrund af fokusgruppeinterview med syv repræsentanter, to medlemmer fra organisationsbestyrelsen og to fra administrationen, som gav rigtig mange gode input til at udarbejde en kommunikationsplan.
Se kommunikationspolitikken her.

 
Virksomhedsdag  for alle medarbejdere

Hvert år gennemføres en virksomhedsdag for alle medarbejdere i Ringgården. Her tages væsentlige temaer op, der er relevante for hele organisationen, eksempelvis: samarbejde på tværs, diverse læringsaktiviteter og sociale aktiviteter, det gode arbejdsmiljø osv.

 
Sundhed syge- og sundhedspolitik

Der er udarbejdet en syge- og sundhedspolitik, som sætter fokus på at forebygge sygdomme og nedbringe sygefravær. Flere politikker og indsatser på området er indarbejdet i Ringgårdens personalehåndbog, som revideres hvert andet år. 
Klik her for en pdf-udgave af Personalehåndbogen, som er revideret ultimo 2018.

 
Trivsel Trivselsmåling

Hvert andet år gennemføres trivselsundersøgelse blandt medarbejdere som et godt og anvendeligt redskab, som ledelsen kan agere på. 
Blandt andet er der udarbejdet en samarbejds- og mobbepolitik, som indgår i personalehåndbogen.
Klik her for en pdf-udgave af Personalehåndbogen, som er revideret ultimo 2018.