Sådan fungerer vi

Ringgården er en almen boligforening, hvilket kort fortalt betyder, at vi er en non-profit organisation, og at vores boliger er for alle.

Omkostningsbestemt husleje – det vil sige, at vi ikke skal tjene på huslejen. Regnskabet for den enkelte boligafdeling, som er en selvstændig økonomisk enhed, skal så vidt muligt balancere år for år.

Vores boliger er til alle. Vi påtager os særlige sociale forpligtelser over for befolkningsgrupper med særlige boligbehov. Det gælder f.eks. unge under uddannelse, enlige med børn, flygtninge m.v. Almene boliger opføres med støtte fra kommunen, til gengæld kan kommunen disponere over hver fjerde ledige lejlighed til kommunens boligsociale forpligtelser.

Vi arbejder efter love for almene boliger, som er vedtaget af Folketinget. Lovgivningen har også fastlagt, hvordan beboerdemokratiet skal virke. Det afspejler sig i vores organisation, der er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer.

Organisationsdiagram Rettet